english

Main Page         Notice and News        Editorial Board        Contents and Abstracts        Information for Authors        Address        Links


Sensor Electronics and Microsystem Technologies
(SEMST)

Editorial Board


Editor-in-Chief   Smyntyna Valentin A.

Vice Editor-in-Chief   Lepikh Yaroslav I.

Editorial Board:

 1. Balaban Andrey P. (Odessa, Ukraine, responsible editor)
 2. Belyaev O. E. (Kiev, Ukraine)
 3. Blonskii I. V. (Kiev, Ukraine)
 4. Verbitsky V. G. (Kiev, Ukraine)
 5. Galkin B. M. (Odessa, Ukraine)
 6. Gulyaev Yu. V. (Moscow, Russia)
 7. Gunchenko Yu. O. (Odessa, Ukraine)
 8. DAmiko A. (Rome, Italy)
 9. Jaffrezic-Renault N. (Lion, France)
 10. Dzyadevych S. V. (Kiev, Ukraine)
 11. Elskaya A. V. (Kiev, Ukraine)
 12. Ivanytsia V. O. (Odessa, Ukraine)
 13. Kalashnikov O. M. (Nottingham, United Kingdom)
 14. Kozhemyako V. P. (Vinnitsa, Ukraine)
 15. Kravchenko I. A. (Odessa, Ukraine)
 16. Krushkin E. D. (Ilyichevsk, Ukraine)
 17. Lantto Vilho (Oulu, Finland)
 18. Litovchenko V. G. (Kiev, Ukraine)
 19. Lenkov S. V. (Kiev, Ukraine)
 20. Malakhov E. V. (Odessa, Ukraine)
 21. Neizvestny I. G. (Novosibirsk, Russia)
 22. Ptashchenko A. A. (Odessa, Ukraine)
 23. Ryabotyagov D. D. (Odessa, Ukraine)
 24. Ryabchenko S. M. (Kiev, Ukraine)
 25. Soldatkin A. P. (Kiev, Ukraine)
 26. Starodub N. F. (Kiev, Ukraine)
 27. Stakhira J. M. (Lviv, Ukraine)
 28. Strikha M. V. (Kiev, Ukraine)
 29. Tretyak A. V. (Kiev, Ukraine)
 30. Chaudhri A. (Chandigarh, India)
2004 — 2016 Odessa I. I. Mechnikov National University.