українська english русский

Main Page         Notice and News        Editorial Board        Contents and Abstracts        Information for Authors        Address        Links


«Sensor Electronics and Microsystem Technologies»
(«SEMST»)

Notice and News


Dear authors and readers of the Journal!

With the pleasure we inform you that our Journal is included in Index Copernicus International Journals Master List since No1 of 2013.
With wishes of creative inspiration and successes
Editorial


ШАНОВНІ АВТОРИ СТАТЕЙ!

Привертаємо вашу увагу до наступної постанови президії ВАК України від 15.01.2003 р. №7-05/1 Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України.

Наукові статті, що публікуються повинні мати такі елементи:

  1. Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
  2. Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
  3. Формування цілей статті (постановка задач);
  4. Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
  5. Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

Бюлетень ВАК України №1, 2003


© 2004 — 2016 Odessa I. I. Mechnikov National University.